Gminne Przedszkole w Chobrzanach

Strona główna

Aktualności

Nasze przedszkole

Kadra

Nasz dzień

Nasze prace

Kącik rodzica

Archiwum

Ogłoszenia

Organizacja pierwszej pomocyKontakt:

Publiczne Przedszkole
w Chobrzanach
Chobrzany 110
27-650 Samborzec
tel. (015)8314318


PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW

I.  Rodzice /prawni opiekunowie/ dzieci uczęszczających do przedszkola maja
     prawo
do :  
 1. aktywnego włączania się w życie przedszkola;
 2. znajomości zadań wynikających z rocznego planu pracy przedszkola oraz znajomości programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale;
 3. wyrażania opinii na temat pracy przedszkola;
 4. uzyskiwania rzetelnych i obiektywnych informacji na temat swojego dziecka, jego     zachowania i rozwoju;
 5. współuczestnictwa w organizowaniu wycieczek raz imprez kulturalnych i sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i rodziców;
II. Obowiązki rodziców:
 1. Rodzice /prawni opiekunowie/ przyprowadzają i odbierajądziecko z przedszkola i są odpowiedzialni za jego bezpieczeństwo w drodze do przedszkola i z przedszkola, od i do momentu przekazania dziecka pod opiekę nauczyciela.
 2. Dopuszcza się możliwość odbierania dziecka przez osoby dorosłe, posiadające zdolność prawną i pisemnie upoważnione przez rodziców lub prawnych opiekunów dziecka.
 3. Przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzajacej odebrać dziecko wskazuje, że może się ona znajdować pod wpływem alkoholu lub innych środków, uniemożliwiajacych zapewnienie dziecku bezpieczeństwa.
 4. O każdym przypadku odmowy wydania dziecka z przedszkola powinien być niezwłocznie powiadomiony dyrektor przedszkola oraz rodzice /lub rodzic, czy też prawny opiekun/ dziecka.
 5. Życzenie rodziców/prawnych opiekunów/, dotyczące nieodebrania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone stosownym dokumentem /orzeczenie sądu/.
 6. Ponadto obowiązkiem rodziców /prawnych opiekunów/ dziecka jest:
  1. przestrzeganie godzin pracy przedszkola;
  2. terminowe wnoszenie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu;
  3. przyprowadzania do przedszkola zdrowego dziecka, po każdej chorobie przedstawienie zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia, umożliwiającym dziecku udział w zajęciach przedszkolnych;
  4. dbanie o czystość i higienę osobistą dziecka
  5. przestrzeganie postanowień niniejszego statutu;
  6. respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców oraz zarządzeń dyrektora przedszkola;
  7. informowanie dyrektora lub nauczyciela, będącego wychowawcą dziecka o wszelkich zdarzeniach i sytuacjach, mających bezposredni związek z dzieckiem, jego bezpieczeństwem oraz kondycją zdrowotną i emocjonalną;
  8. współdziałanie z nauczycielem w celu skutecznego i jednolitego oddziaływania wychowawczego na dziecko i stymulowania jego indywidualnego rozwoju.

PRAWA I OBOWIĄZKI DZIECI


I. Prawa dziecka:
 1. Przedszkole zapewnia dzieciomwłaściwie zorganizowany proces wychowawczo - dydaktyczny.
 2. Podczas pobytu w przedszkolu oraz wszystkich zajęć organizowanych poza przedszkolem, dzieci znajduja się pod stałą opieką nauczyciela i mają zapewnione pełne bezpieczeństwo.
 3. Dzieci w przedszkolu mają wszystkie prawa wynikajace z Konwencji Praw Dziecka, w szczególności prawo do:
  1. właściwie zorganizowanego procesu wychowawczo - dydaktycznego;
  2. szacunku dla wszystkich potrzeb oraz życzliwego i podmiotowego traktowania;
  3. ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej;
  4. poszanowania godności osobistej;
  5. poszanowania własności;
  6. indywidualnego tempa rozwoju;
  7. badania i eksperymentowania;
  8. zabawy oraz wyboru towarzysza zabawy;
  9. doswiadczania konsekwencji własnego zachowania;
  10. różnorodnego, bogatego w bodźce i poddajacego się procesom twórczym otoczenia;
  11. aktywnej dyskusji z dziećmi i dorosłymi;
  12. zaspakajania podstawowych potrzeb w zakresie żywienia i wypoczynku.
 1. Dzieci mają możliwość korzystania z ogrodu przedszkolnego z odpowiednio dobranymi, dostosowanymi do wieku dzieci urządzeniami do zabaw ruchowych.
 2. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych organizowany jest jak najdłuższy poyt dzieci w ogrodzie.
 3. Wychowankowie przedszkola ubezpieczeni są od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 4. Organizacja ubezpieczenia dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków odbywa się za zgodą i odpłatnością rodziców w terminie podanym przez dyrektora przedszkola.
II. Dziecko w przedszkolu ma obowiązek:
 1. Szanować wytwory innych dzieci.
 2. Podporządkować się przyjętym w grupie umowom i zasadom współżycia społecznego.
 3. Przestrzegać podstawowych zasd higieny osobistej. 

mmm
                                             Copyright © 2010 - 2013 Gminne Przedszkole w Chobrzanach