Gminne Przedszkole w Chobrzanach


Strona główna

Aktualności

Nasze przedszkole

Kadra

Nasz dzień

Nasze prace

Kącik rodzica

Archiwum

Ogłoszenia

Organizacja pierwszej pomocyKontakt:
Publiczne Przedszkole
w Chobrzanach
Chobrzany 110
27-650 Samborzec
tel. (015)8314318
"Kto wiele przebywa z dziećmi, odkryje,
że żaden nasz czyn nie pozostaje u nich bez oddźwięku"


                                                                                                                                                                                            Geothe


KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA

Koncepcja pracy naszego przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: Ustawa o Systemie Oświaty, Statucie Gminnego Przedszkola w Chobrzanach.

                                   
Wizja, Misja
 • Każde dziecko jest dla nas ważne! Jest dla nas indywidualnością, do której poszukujemy niejednokrotnie trudnego do odnalezienia klucza. Robimy wszystko,  aby czuło się bezpieczne i szczęśliwe oraz pomagamy mu poznać siebie, stać się samodzielnym i otwartym na świat.
 • Dzieci opuszczające nasze przedszkole są otwarte, twórcze i spontaniczne. Znają siebie i swoje możliwości, szanują odrębność innych. Radzą sobie w sytuacjach trudnych, umieją rozwiązywać problemy i są dobrze przygotowane do obowiązku szkolnego.
 • Wychowankowie, potrzebujący pomocy, znajdują oparcie w nauczycielach i specjalistach.
 • Organizujemy imprezy, które pozwalają nam wspólnie, przyjemnie spedzać czas.
 • Współpracujemy ze środowiskiem lokalnym, odwiedzamy instytucje, poznajemy ciekawych ludzi.
 • Nasze przedszkole jest przytulne, ciepłe i kolorowe. Nasz ogród zachęca do zabawy, dbamy o higienę, ruch i aktywnie spędzamy czas.
 • Organizujemy zajęcia dodatkowe, wspomagające rozwój dziecka.
 • Kadra wychodząc naprzeciw potrzebom współczesności, na bieżąco doskonali swoje umiejętności
                        Nasze przedszkole to miejsce
 • Wzajemnego szacunku, akceptacji i zaufania
 • Sukcesu intelektu, ducha woli i ciała
 • Zadowolenia z własnej aktywności i samodzielności
 • Kreatywnego myślenia
 • Radości i humoru

CELE I ZADANIA GŁÓWNE

 1. Zapewnienie wychowankom bezpieczeństwa oraz optymalnych warunków dla ich prawidłowego rozwoju odpowiednio do ich potrzeb i możliwości przedszkola.
 2. Organizowanie procesu kształcenia zapewniającego wszechstronny i harmonijny rozwój każdego wychowanka w tym przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w szkole.
 3. Wspieranie uzdolnień oraz wspomaganie dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi.
 4. Tworzenie warunków do rozwoju aktywności dziecka wobec siebie, innych ludzi i otaczającego go swiata, na różnych płaszczyznach jego działalności: 
  • kształtowanie u dziecka umiejętności odbioru sztuki 9rozwijanie wrażliwości estetycznej, wyobraźni, ekspresji plastycznej, muzycznej, ruchowej, rozwijanie umiejętności wyrażania swoich myśli i przeżyć)
  • kształtowanie postawy w obcowaniu z otoczeniem przyrodniczym i społecznym
  • nabywanie doświadczeń w obcowaniu z kulturą
 1. Wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka, współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.
 2. Wspomaganie rozwoju zawodowego nauczycieli.
 3. Stworzenie sprawnego, skutecznego systemu zarządzania placówką.
 4. Zapewnienie odpowiedniej bazy i wyposażenia przedszkola gwarantującego właściwą realizację zadań placówki.
 5. Dbanie o pozytywny wizerunek przedszkola w środowisku, współpraca z lokalnymi instytucjami, mediami.
Zajęcia w poszczególnych grupach prowadzone są w oparciu o programy wydawnictwa WSiP: "Razem w przedszkolu" J. Andrzejewska, J. Wierucka
"Wesołe przedszkole i przyjaciele" M. Walczak - Sarao, D. Kręcisz


Do realizacji treści programowych wykorzystujemy różne metody pracy, miedzy innymi:

 • Prof. E. Gruszczyk - Kolczyńska - zajęcia i zabawy z obszaru edukacji matematycznej
 • Kinezjologia edukacyjna Denisona - zajęcia i zabawy z zakresu mowy i myślenia
 • Pedagogika zabawy "Klanza" - zabawy i zajęcia ze wszystkich obszarów edukacji
 • Muzykoterapia - obszar edukacji kulturowo - estetycznej, zabawy dowolne, odpoczynek dzieci
 • M. Montesorii - obszar edukacji kulturowo - estetycznej , społecznej
 • Metody aktywne: gimnastyka rytmiczna A. i M. Kniesów, gimnastyka twórcza R. Labana i K. Orffa, techniki parateatralne (zabawy w teatr), 
 • Elementy metody I. Majchrzak - przygotowanie do nauki pisania i czytania
 • Technika mandali głównie w zajęciach i zabawach plastycznych
Priorytetem naszej działalności jest bezpieczeństwo, akceptacja i poszanowanie praw naszych wychowanków. Pragniemy doskonalić jakość pracy naszego przedszkola poprzez rozpoznawanie potrzeb środowiska oraz poszukiwanie nowatorskich metod pracy z dziećmi.


KATALOG METOD STOSOWANYCH W PRZEDSZKOLU


Stosowane metody i formy sa nowoczesne i zapewniają wychowankom atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób na osiąganie sukcesów rozwojowych.
Są to metody oparte na metodyce wychowania przedszkolnego:
 1. Metody czynne:
  • metoda samodzielnych doświadczeń
  • metoda kierowania własną działalnością dziecka
  • metoda zadań stawianych dziecku
  • metoda cwiczeń utrwalających
 1. Metody oglądowe:
  • obserwacja, pokaz
  • osobisty przykład nauczyciela
  • udostępnianie sztuki (dzieła plastyczne, przedstawienia teatralne, ilustrowane artystycznie utwory literackie, koncerty muzyczne)
 1. Metody słowne:
  • rozmowy
  • opowiadania
  • zagadki
  • objaśnienia i instrukcje
  • sposoby społecznego porozumiewania się 
  • metody żywego słowa

        SYLWETKA ABSOLWENTA


Absolwent przedszkola:
 • Jest dobrze przygotowany do podjęcia obowiązków szkolnych
 • Ma dobrze rozwinięte procesy poznawcze
 • Potrafi współdziałać w zespole
 • Jest zainteresowany nauką i literaturą
 • Jest samodzielny
 • Jest aktywny w podejmowaniu działań
 • Lubi działania twórcze
 • Jest wrażliwy estetycznie
 • Akceptuje zdrowy styl życia
 • Ma bogatą wiedzę o środowisku przyrodniczym
 • Cechuje się gotowością do działania na rzecz środowiska przyrodniczego i społecznego
 • Czuje się Polakiem i Europejczykiem

KIERUNKI DZIAŁANIA (PRIORYTETY) NA LATA 2011/2011 - 2012/2013

 1. Opracowanie i wdrożenie systemu pomocy psychologiczno - pedagogicznej w przedszkolu.
 2. Wdrożenie w przedszkolu koncepcji rozwoju zrównoważonego.
 3. Doskonalenie procesów wspomagania i edukacji dzieci, w tym poszerzenie nowatorstwa pedagogicznego w przedszkolu.
 4. Doskonalenie metod i form pracy ze środowiskiem i rodzicami.             
                         Copyright © 2010 - 2013 Gminne Przedszkole w Chobrzanach